Reklam
Reklam
www.aciksozgazetesi.com-
$ DOLAR → Alış: 5,92 / Satış: 5,95
€ EURO → Alış: 6,54 / Satış: 6,57

İTFAİYE MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA ESASLARI YÖNERGESİ A75

İTFAİYE MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA ESASLARI YÖNERGESİ A75
 • 23.07.2018
 • 4.130 kez okundu

TOSYA BELEDİYE BAŞKANLIĞI

İTFAİYE MÜDÜRLÜĞÜ

GÖREV VE ÇALIŞMA ESASLARI YÖNERGESİ

 

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

             Amaç

             MADDE 1 – Bu Yönerge Tosya Belediyesi İtfaiye Müdürlüğünün kuruluş, görev, yetki ve sorumluluklarını, itfaiye memurlarının niteliklerini, görevde yükselme ve mesleki eğitimlerini, kıyafetlerini, kullanacakları araç, teçhizat ve malzeme ile denetim usul ve esaslarını düzenlemektir.

             Kapsam

             MADDE 2 – Bu Yönerge, Tosya Belediyesi İtfaiye Müdürlüğünün görev ve çalışma esaslarını kapsar.

             Dayanak

             MADDE 3 – Bu Yönerge, 3/7/2005 tarihli ve 5393 sayılı Belediye Kanununun 52. Maddesi ve 21.10.2006 tarih ve 26326 Sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Belediye İtfaiye Yönetmeliğinin 48. Maddesine dayanılarak düzenlenmiştir.

Tanımlar

             MADDE 4 – Bu Yönergenin uygulanmasında;

 1. a) Belediye: Tosya Belediyesi
 2. b) Başkan: Tosya Belediye Başkanı
 3. c) Başkan Yardımcısı: Müdürlüğün bağlı olduğu Başkan Yardımcısı

ç) Müdürlük: İtfaiye Müdürlüğü

 1. d) Değerlendirme formu: Bu Yönetmelik kapsamında görevde yükselme eğitimine alınacakların öğrenim durumu, hizmet süresi, disiplin ve sicil şartları açısından değerlendirilerek tabi tutulacağı planlamayı gösteren ve ekte yer alan formu,
 2. e) Görevde yükselme eğitimi: Görevde yükselmeye ilişkin olarak verilecek hizmet içi eğitimi,
 3.  f) Görevde yükselme sınavı: Görevde yükselme eğitimini tamamlayanların tabi tutulacağı yazılı sınavı,
 4.  g) İtfaiye birim amirliği: Bu Yönetmeliğin 5 inci maddesinde belirtilen Müdürlüğe bağlı birimleri, ifade eder.          

Kuruluş, Bağlılık Görev ve Çalışma Düzeni

             Kuruluş

             MADDE 5 – Belediye İtfaiye Müdürlüğü; 22.02.2007 tarih ve 26442 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan, “Belediye ve Bağlı Kuruluşları ile Mahalli İdare Birlikleri Norm Kadro İlke ve Standartlarına İlişkin Yönetmelik” çerçevesinde Tosya Belediye Meclisinin 03.04.2007 tarih ve 78 sayılı Kararı ile İtfaiye Müdürlüğü olarak kurulmuştur.

             Bağlılık

MADDE 6: İtfaiye Müdürlüğü Belediye Başkanı veya görevlendireceği Başkan Yardımcısına bağlı olarak görev yapar.

             Görevleri

             MADDE 7 – İtfaiye Teşkilatının görevleri şunlardır:

 1. a) Yangınlara müdahale etmek ve söndürmek,
 2. b) Her türlü kaza, çökme, patlama, mahsur kalma ve benzeri durumlarda teknik kurtarma gerektiren olaylara müdahale etmek ve ilk yardım hizmetlerini yürütmek; arazide, su üstünde, her türlü arama ve kurtarma çalışmalarını yapmak,
 3. c) Su baskınlarına müdahale etmek,

ç) Doğal afetler ve olağanüstü durumlarda kurtarma çalışmalarına katılmak,

 1. d) 27/11/2007 tarihli ve 2007/12937 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan, Binaların Yangından Korunması Hakkında Yönetmelik ile verilen görevleri yapmak,
 2. e) 5/6/1964 tarihli ve 6/3150 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Sivil Savunma ile İlgili Şahsi Mükellefiyet, Tahliye ve Seyrekleştirme, Planlama ve Diğer Hizmetler Tüzüğü gereğince kurulan itfaiye servisi mükelleflerini eğitmek, nükleer, biyolojik, kimyasal (NBC) maddeleri ile kirlenmelerde arıtma işlemlerine yardımcı olmak,
 3. f) Halkı, Kurum ve Kuruluşları itfaiye hizmetleri ile ilgili olarak bilgilendirmek, alınacak önlemler konusunda eğitmek ve bu konuda tatbikatlar yapmak,
 4. g) Kamu ve özel kuruluşlara ait itfaiye birimleri ile gönüllü itfaiye personelinin eğitim ve yetiştirilmesine yardım etmek; bunların bina, araç-gereç ve donanımlarının itfaiye standartlarına uygunluğunu denetlemek ve bu birimlere yangın yeterlilik belgesi vermek ve gerektiğinde bu birimlerle işbirliği yapmak,

ğ) Tosya Belediyesi sınırları dışındaki olaylara Belediye Başkanı onayı ile müdahale etmek,

 1. h) Tosya Belediyesi sınırları içinde bacaları Belediye Meclisince tespit edilecek ücret karşılığında temizlemek veya temizlettirmek ve bacaları yangına karşı önlemler yönünden denetlemek,

ı) Talep edilmesi halinde orman yangınlarının söndürülmesi çalışmalarına katılmak,

 1. i) İmar planlarına göre parlayıcı, patlayıcı ve yanıcı madde depolama yerlerini tespit etmek,
 2. j) İşyeri, eğlence yeri, fabrika ve sanayi kuruluşlarını yangına karşı önlemler yönünden denetlemek, bu konularda mevzuatın öngördüğü izin ve ruhsatları vermek,
 3. k) Belediye Başkanının vereceği diğer görevleri yapmak.

             Çalışma Düzeni

             MADDE 8 – İtfaiye hizmetleri resmi tatil günleri de dâhil olmak üzere, 24 saat esasına göre yürütülür. İtfaiye personelinin çalışma süresi ve saatleri 14/7/1965 tarihli ve 657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu’nda belirtilen çalışma süre ve saatlerine bağlı olmaksızın, hizmetin aksatılmadan yürütülmesini sağlayacak şekilde Devlet Personel Başkanlığının uygun görüşü alındıktan sonra tespit olunur.

İtfaiye personelinin çalışma saatleri vardiyalar şeklinde düzenlenir.12 saat iş, 24 saat istirahat şeklinde, ya da 24 saat iş, 48 saat istirahat şeklinde yürütülür. Ancak, personel sayısı az olan itfaiyelerde 12 saat iş, 12 saat istirahat ya da 24 saat iş, 24 saat istirahat şeklinde düzenleme yapılabilir. Bu uygulamadan dolayı hizmetin sürekliliğini aksatmamak kaydı ile ve bir sıra dahilinde personele 657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 99. Maddesi göz önünde bulundurularak ayrıca, haftada 1(bir) gün ilave izin verilebilir.  Fazla çalışma ücretleri ile ilgili olarak 5393 sayılı Kanunda yer alan hükümler uygulanır.

Personel yetersizliği nedeniyle itfaiye hizmetlerinde 22/5/2003 tarihli ve 4857 sayılı İş Kanunu hükümlerine göre çalıştırılan işçilere, önceden rızaları alınmak kaydıyla Toplu İş Sözleşmesi hükümleri dâhilinde fazla çalışma ücreti ödenir.

Belediye, itfaiye biriminin görevlerini göz önünde bulundurarak, itfaiye personeli dışında diğer hizmet sınıflarında ve işçi kadrosunda bulunan personeli ihtiyaç halinde, mevcut

Kadroları ile İtfaiye Müdürlüğü Teşkilatında görevlendirebilir. Görevlendirilen personel “İtfaiye Yangın Personeli” olarak görevli ise fazla mesai, yemek ve giyim yardımından faydalandırılır.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Kadro ve Unvanlar

             Kadro ve Ünvanlar

             MADDE 9 – Tosya Belediyesi İtfaiye Müdürlüğünün personel kadro ve unvanları, 2006/9809 Sayılı Belediye ve Bağlı Kuruluşları ile Mahalli İdare Birlikleri Norm Kadro İlke ve Standartlarına İlişkin Esaslarında belirtilen D9 Tablosuna göre; İtfaiye Müdürü, İtfaiye Amiri, İtfaiye Çavuşu ve İtfaiye Eri kadroları ile diğer kadrolardan oluşur.

             Belediye İtfaiye Yangın Personeli

             MADDE 10 – Belediye İtfaiye Teşkilatında çalışan İşçiler, İtfaiye Eri, İtfaiye Çavuşu, İtfaiye Amiri, İtfaiye Müdürü yangın personelidir. Bu personel, bizzat yangın yerinde bulunmak ve yangına müdahale etmekle sorumlu ve görevlidir. Personel, büyük yangınlarda haber verildiğinde, doğal afetlerde (deprem, sel baskını v.s.) haber verilmeksizin görev yerinde hazır bulunmakla sorumludur. Ayrıca; ihtiyaç halinde itfaiye teşkilatı bünyesinde çalışan diğer personelde yangın ve diğer afetlerde itfaiye hizmetlerinde görevlendirilebilir.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

İtfaiye Personelinin Görevleri

             İtfaiye Müdürünün Görevleri

             MADDE 11 – İtfaiye teşkilatında en üst Amir İtfaiye Müdürü’dür ve başlıca görevleri şunlardır:

 1. a) İtfaiye hizmetleri ile itfaiye destek hizmetlerini bir bütün olarak itfaiye stratejileri doğrultusunda planlamak, yönlendirmek, koordine etmek ve denetleyerek hizmetin etkin ve verimli bir şekilde yürütülmesini sağlamak,
 2. b) Personelin hizmet içi eğitimini yaptırmak, hizmet verimliliklerini ve mesleki bilgilerini geliştirmek,
 3. c) Görevde yükselme sınav kurulu üyeliği yapmak,

ç) Motorlu araçlar dahil tüm malzeme ve teçhizatın ikmal, bakım ve onarımını yaptırmak; hizmete hazır durumda tutmak, teknolojik gelişmelere uygun olarak yenilenmesini sağlamak,

 1. d) Belediye Başkanının izniyle itfaiye hizmetleri konusunda kamuoyunu bilgilendirmek,
 2. e) Yangına ve su kaynaklarına ulaşım genel planı yapmak ve 1/25.000’lik şehir haritası üzerine işlettirmek, bu konuda Su İşleri Müdürlüğü ve İmar İşleri Müdürlüğü ile koordinasyon halinde olmak.
 3. f) Ekte yer alan Örnek-1’e göre günlük, aylık ve yıllık istatistiklerin tutulmasını sağlamak, değerlendirmek ve ilgili kuruluşlara göndermek,
 4. g) İlgili mevzuat ve standartlara uygun olarak yangın hidratlarının konulacağı yerleri belirleyerek ilgili kuruluşlara bildirmek ve çalışır durumda olmalarını sağlamak,

ğ) İtfaiyenin su alabileceği açık havuz ve su depoları yapılmasını sağlamak,

 1. h) Kamu ve özel kurumlara ait itfaiye kuruluşlarını denetlemek ve işbirliğini sağlamak, talep üzerine eğitimlerini vermek ve gerektiğinde yardıma çağırmak,

ı) Halkı, kurum ve kuruluşları yangından korunma ve yangınla mücadele konularında bilgilendirmek,

 1. i) Binaların Yangından Korunması Hakkında Yönetmelikle verilen görevleri yerine getirmek,
 2. j) Ekte yer alan Örnek-2 Yangın İhbar Formunun doldurulmasını sağlamak,
 3. k) Ekte yer alan Örnek-3’e göre Yangın Raporu’nun düzenlenmesini sağlamak,
 4. l) Belediye Başkanının İtfaiye hizmetleri ile ilgili vereceği diğer görevleri yerine getirmek.

             İtfaiye Amirinin Görevleri

             MADDE 11 – A (1) İtfaiye teşkilatında hiyerarşik olarak yer alan herkes İtfaiye Müdürü tarafından verilen görevleri yerine getirmekle yükümlüdürler. İtfaiye Amiri kendilerine verilen görevlerin eksiksiz olarak yapılmasından birinci derecede sorumlu olmakla beraber ayrıca personelin disiplin ve düzeninden, tesis, araç ve gereçlerin temizliği, korunması ve göreve hazır durumda tutulmasından İtfaiye Müdürüne karşı sorumludur. Gruplar arası koordinasyonun sağlanmasından, ayrıca bu Yönergenin 7. Maddesinde belirtilen görevlerin yerine getirilmesinden yetkili ve sorumludur.

             İtfaiye Çavuşunun Görevleri

             MADDE 12 – (1) Birim amiri konumunda olmayan itfaiye çavuşları İtfaiye Amirine bağlı olarak görev yapar. Kendisine bağlı yangın personeli arasında iş bölümü, eğitim ve denetim görevlerini yapar. Kullandığı tüm araç ve gereçlerin müdahaleye hazır halde bulundurulmasını sağlar. Üst amirlerin bulunmadığı olayları sevk ve idare eder. Üst Amirleri tarafından verilen diğer emir ve görevleri yerine getirir. Ayrıca bu Yönergenin 7. Maddesinde belirtilen görevlerin yerine getirilmesinden yetkili ve sorumludurlar.

             İtfaiye Erinin Görevleri

             MADDE 13 – (1) İtfaiye eri; bu Yönergenin 7. Maddesinde sayılan ve Amirlerince yerine getirilmesi istenen görevlerin yanı sıra,  yangın söndürme, araç kullanma, su baskını ve arama-kurtarma, çalışmalarını yerine getirir. İtfaiye hizmet binası ve müştemilatının güvenliğini, temizliğini, araç-gereç ve teçhizatın temizliğini bakım ve onarımı ile haberleşme ve yazışma gibi yürütülmesi gereken diğer iş ve işlemleri yapar. Ayrıca bu Yönergenin 7. Maddesinde belirtilen görevlerin yerine getirilmesinden sorumludurlar.

Diğer Personel

             MADDE 14 – (1) İtfaiye teşkilatında, hizmetlerin yürütülmesine yardımcı ve destek olmak üzere, Norm kadroya uygun olarak, itfaiye yangın personeli dışında personel çalıştırılabilir.

BEŞİNCİ BÖLÜM

Atama Şartları

             İtfaiye Erliğine Atanma Şartları

             MADDE 15 – (1) İtfaiye erliğine atanmak için 657 sayılı Kanunun 48 inci maddesindeki genel şartların yanı sıra;

 1. a) En az lise veya dengi okul mezunu olmak,
 2. b) Sağlık açısından kapalı mekân, dar alan ve yükseklik gibi fobisi olmamak kaydıyla itfaiye teşkilatının çalışma şartlarına uygun olmak,
 3. c) Tartılma ve ölçülme aç karnına, soyunuk ve çıplak ayakla olmak kaydıyla erkeklerde en az 1.67 m, kadınlarda en az 1.60 m boyunda olmak ve boyun 1 m den fazla olan kısmı ile kilosu arasında ( +,-) 10 kg. dan fazla fark olmamak,

ç) 25 yaşını doldurmamış olmak, şartları aranır.

             Yazılı ve Sözlü Sınav

             MADDE 16 – (1) İlk defa İtfaiye Eri kadrolarına atanacakların Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından yapılacak Kamu Personeli Seçme Sınavı (KPSS)’ na girmeleri ve 100 tam puan üzerinden en az 70 puan almaları şarttır.

(2) Bu sınava giren adaylardan itfaiye eri olarak atanmak isteyenler, belediyenin kadro sayısı ile aranan nitelikleri belirterek açtığı ve kendi internet sitesi ile İçişleri Bakanlığı Mahalli İdareler Genel Müdürlüğünün resmi internet sitesinde, Türkiye genelinde yayın yapan gazetelerin en az birinde ve mahalli gazetede ilan ettiği itfaiye erliği sınavına başvururlar. Başvuranlar arasından en yüksek puana sahip adaydan başlamak üzere ilan edilen kadro sayısının üç katı, ancak ilan edilen kadro sayısının üç katı müracaat olmamışsa tamamı aday belirlenerek sözlü sınava çağrılır.

(3) Sözlü sınav, Sözlü Sınav Komisyonunca yapılır. Sözlü Sınav Komisyonu bir başkan ile en az iki üyeden oluşur. Komisyonun başkan ve üyeleri belediye başkanınca belirlenir. Komisyon üyelerinden en az birinin itfaiye biriminden olması şarttır.

(4) Sözlü sınav mülakat şeklinde yapılır. Sınavın yeri, başlama gün ve saati, adaylara yazılı olarak duyurulur. Adayların bu sınava alınmaları alfabetik soyadı sırasına göre olur. Sözlü sınavda değerlendirme, komisyon başkan ve üyelerinin 100 üzerinden ayrı ayrı takdir edecekleri notlar toplamının ortalaması alınarak yapılır.

(5) Sözlü sınav komisyonu, sınava giren adayları dayanıklılık testi dahil olmak üzere, bu Yönetmelikte atanma için öngörülen genel ve özel şartları taşıyıp taşımadıkları açısından değerlendirir.

(6) Başarı notu sözlü sınavda alınan notun % 50’si ve adayın KPSS puanının %50’si toplamıdır. Sözlü Sınav Komisyonu, sınav sonuçlarını adayların başarı notlarını hesaplayarak en yüksek not alandan başlayarak sıralandırmak suretiyle bir liste haline getirip imzalar. Sözlü sınavda başarılı olabilmek için 100 üzerinden en az 70 puan almak gerekir.

(7) Sınav ilanında belirtilen kadro sayısı kadar aday, komisyonca belirlenen sözlü sınav listesindeki başarı sıralamasına göre sınavın bitiş tarihini takip eden iki gün içinde, liste halinde belediyede ilan edilir. Sınav sonuçları kazanan adaylara da ayrıca yazılı olarak tebliğ edilir. Bu tebligatta sözlü sınavı kazanmış olanların atanması için gerekli belgeler ve işlemler ile bunların belediyeye teslimi için tanınan süre belirtilir.

(8) Sınav ilanında belirtilen kadro sayısının yarısı kadar yedek başarı listesi ilan edilir. Sınavı kazanan adaylardan süresi içinde başvurmayanların yerine birinci yedekten başlayarak yedek başarı listesindeki sıraya göre aday çağrılır.

(9) Sözlü sınavı kazananlar itfaiye eri olarak göreve atanır ve bunların bilgileri Devlet Personel Başkanlığına bildirilir.

             Atama Sırasında İstenecek Belgeler

             MADDE 17 – (1) İlk defa itfaiye erliği kadrolarına atanacaklardan;

 1. a) Atama Başvuru Formu
 2. b) Diplomanın veya mezuniyet belgesinin aslı ya da ilgili Kurumca onaylı sureti

İstenir. Atama başvuru formunda başvuru sahiplerinin T.C. Kimlik numaraları, sabıka kaydı olmadığına dair beyanları, askerlikle ilişiği olmadığına dair beyanları ve görevini devamlı olarak yapmaya engel bir sağlık durumu olmadığına dair beyanları yer alır.

 1. c) Sağlık açısından kapalı mekân, dar alan ve yükseklik fobisi olmamak kaydıyla İtfaiye Teşkilatının çalışma şartlarına uygun olduğunu gösterir tam teşekküllü hastanelerden alınacak sağlık kurulu raporu, İstenir.

             Başka Memurluklardan Naklen Geçiş

             MADDE 18 – (1) Herhangi bir resmi kuruluştan veya Belediyenin diğer hizmet birimlerinde asıl memur iken, Belediye İtfaiye Erliğine geçmek isteyenler; 30 yaşını aşmamaları, 15 inci maddedeki yaş dışındaki diğer şartları taşımaları ve 16 ncı maddede öngörülen sözlü sınavda başarılı olmaları kaydıyla, 657 sayılı Kanuna ve diğer ilgili mevzuat hükümlerine uyularak İtfaiye Erliğine atanabilir.

ALTINCI BÖLÜM

Görevde Yükselme Esasları

             Görevde Yükselme Şartları

             MADDE 19 – (1) Bu Yönergenin 9 uncn maddesinde sayılan unvanlardan İtfaiye Müdürü dışındaki kadrolara yapılacak atamalarda aşağıdaki şartlar aranır.

 1. a) İtfaiye amirliğine atanabilmek için;

1) En az lise mezunu olmak,

2) 4 yıllık yüksek öğrenim mezunları için 2 yıl; 2 yıllık yüksek okul mezunları için 3 yıl, lise ve dengi okul mezunları için 4 yıl İtfaiye Çavuşu olarak çalışmış olmak,

3) Yükseköğrenim mezunu olanların 1-4 dereceli kadrolara atanmaları için 657 sayılı Kanunun 68 inci maddesinde belirtilen süre kadar hizmeti bulunmak,

4) Son üç yıllık sicil notu ortalaması en az iyi derecede olmak,

5) Görevde yükselme sınavında başarılı olmak,

6) Kadro durumu elverişli olmak,

 1. b) İtfaiye Çavuşluğuna atanabilmek için;

1) En az lise mezunu olması,

2) 4 yıllık yükseköğrenim mezunları için 2 yıl; 2 yıllık yüksekokul mezunları için 3 yıl, lise ve dengi okul mezunları için 4 yıl İtfaiye Eri olarak çalışmış olmak,

3) Son üç yıllık sicil notu ortalaması en az iyi derecede olmak,

4) Görevde yükselme sınavında başarılı olmak,

5) Kadro durumu elverişli olmak

Gerekir.

(2) Belediyeler, atanılacak görevin niteliği itibariyle aranacak hizmet sürelerini, 657 sayılı Kanunun 68 inci maddesinin (B) bendi hükümlerine göre değerlendirerek kendi kurumlarında ve diğer kurumlarda geçen hizmet sürelerini dikkate alarak belirler. Bu sürelerin en az iki yılının itfaiye teşkilatında geçmiş olması şarttır. Ancak, görevde yükselmeyle ilgili ilanlara yeterli sayıda başvuru olmaması halinde en az iki yıl çalışmış olmak şartı aranmaz.

             Görevde Yükselme Eğitimi

             MADDE 20 – (1) İtfaiye Müdürlüğü görevde yükselme eğitimine katılacak personeli belirleyerek İnsan Kaynakları Birimine bildirir.

(2) Belediyenin İnsan Kaynakları Birimi tarafından; atama yapılacak boş kadronun unvanı, adedi, derecesi, sınava girecek personelde aranacak şartlar, son başvuru tarihi, sınavın yapılacağı yer ve tarihi belirlenir.

(3) Bu bilgiler sınav tarihinden en az bir ay önce insan kaynakları birimi tarafından itfaiye teşkilatına duyurulur. İtfaiye teşkilatı da bu duyuruyu adaylara bildirir. İdarece ivedilik ve zorunluluk görülen hallerde bu duyuru süresi yarısına kadar kısaltılabilir.

(4) Görevde yükselme eğitimine katılmak isteyen personel, kurumca belirtilen tarihe kadar başvurularını insan kaynakları birimine yapar.

(5) Görevde yükselme eğitimine alınacakların sayısı, atama yapılacak boş kadro sayısının üç katını geçemez. Başvuranların sayısı atama yapılacak boş kadro sayısının üç katını geçtiği takdirde bu Yönetmeliğin ekinde yer alan Ek-1 Değerlendirme Formu doldurularak puanlama yapılır. Eğitime alınacak olanlar en çok puanı alandan başlayıp boş kadro sayısının üç katına indirilmek suretiyle insan kaynakları birimi tarafından duyurulur. Puanların eşit olması durumunda sırasıyla hizmet süresi fazla ve son sicil notu yüksek olana öncelik verilir.         

 Görevde Yükselme Eğitimine Katılma Şartları

             MADDE 21 – (1) Görevde yükselme eğitimine başvurabilmek için; son başvuru tarihi itibarıyla bu Yönetmeliğin 19 uncu maddesinde belirtilen sınav şartı hariç diğer şartları taşımak gerekir.

(2) Aday memurların, görevden uzaklaştırılanların, 657 Sayılı Kanuna göre memur statüsünde olmayanların ve Belediye kadrosunda bulunmayanların görevde yükselme eğitimine başvuruları kabul edilmez. Bunlar, düzenlenecek görevde yükselme eğitimine alınmazlar ve belediyece açılan görevde yükselme sınavına giremezler.

(3) Aylıksız izinli olanlar ile Belediye kadrolarında bulunmakla birlikte başka kurumlarda geçici görevli bulunanlar, aylıksız izin ve geçici görev hallerinin sona ermesi durumunda görevde yükselme eğitimine katılabilirler.

             Görevde Yükselme Eğitiminin Şekli ve Süresi

             MADDE 22 – (1) Belediye, itfaiye personelinin görevde yükselme eğitim programlarını, kendileri yapabileceği gibi yükseköğretim kurumları, diğer kamu kurum ve kuruluşlarıyla müşterek olarak da düzenleyebilir. İlçe ve belde Belediyeleri; büyükşehirlerde büyükşehir Belediyesinin, diğer yerlerde il Belediyesinin düzenlediği görevde yükselme eğitim programlarına personelini gönderebilir.

(2) Eğitim programı, günde yedi saat olmak üzere en az iki hafta en fazla sekiz hafta olarak düzenlenir. Eğitime alınacakların görevde yükselme eğitim programlarının tamamına katılmaları şarttır. Ancak, kurumlar tarafından en fazla 10 ders saati kadar mazeret izni verilebilir.

(3) Görevde yükselme eğitimi bu Yönetmeliğin 23 üncü maddesindeki konuları kapsayacak şekilde ve anılan maddede belirtilen ağırlığa göre programlanır.

(4) Görevde yükselme eğitimini başarı ile tamamlayanlar sınava katılmaya hak kazanırlar.

             Görevde Yükselme Eğitiminin Konuları

             MADDE 23 – (1) Görevde yükselme eğitimi aşağıdaki konuları kapsar.

 1. a) T.C. Anayasası:

1) Genel esaslar,

2) Temel haklar ve ödevler,

3) Devletin temel organları,

 1. b) Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi, Milli Güvenlik,
 2. c) 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu ve ilgili mevzuat,

ç) Türkçe dil bilgisi ve yazışma ile ilgili kurallar,

 1. d) Halkla ilişkiler ve davranış kuralları,
 2. e) Mesleki temel eğitim:

1) 5393 sayılı Belediye Kanunu,

2) 10/7/2004 tarihli ve 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunu,

3) 7/6/1939 tarihli ve 3634 sayılı Milli Müdafaa Mükellefiyeti Kanunu,

4) 20/7/1966 tarihli ve 775 sayılı Gecekondu Kanunu ve mevzuatı,

5) 3/5/1985 tarihli ve 3194 sayılı İmar Kanunu ve mevzuatı,

6) 14/7/2005 tarihli ve 2005/9207 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan, İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatlarına İlişkin Yönetmelik,

7) Binaların Yangından Korunması Hakkında Yönetmelik,

8) İtfaiyenin tarihçesi ve bu Yönetmelik,

9) İlk yardım, arama ve kurtarma teknikleri,

(2) Bu mevzuata ek olarak itfaiyeyi ilgilendiren her türlü Kanun, Yönetmelik ve yeni çıkacak Kanunlar da dikkate alınarak, ihtiyaca göre eğitim programlarında düzenleme yapılabilir.

(3) Ayrıca İtfaiye Amirliği ve daha üst kadrolara atanacaklar, zaman yönetimi, karar verme teknikleri, toplantı yönetimi, liderlik, performans yönetimi ve denetimi, stratejik planlama ve kriz yönetimi gibi konularda da eğitime tabi tutulur.

(4) Eğitim programının % 60’ı mesleki temel eğitim konularından oluşturulur.

             Sınav Kurulu ve Görevleri

             MADDE 24 – (1) Görevde yükselme sınavına ilişkin işlemleri yürütmek üzere en az üç kişiden oluşacak sınav kurulu teşkil edilir. Sınav kurulu, Belediye Başkanının görevlendireceği kişinin başkanlığında, insan kaynakları hizmetlerini yürüten Birim Amiri, İtfaiye Birim Amiri ile Belediye Başkanının görevlendireceği diğer üyelerden oluşur. Aynı usulle yeterli sayıda yedek üye de belirlenir. Sınav kurulunun oluşturulamadığı yerlerde bu niteliklere haiz üye görevlendirilmesi mahallin Mülki İdare Amirinden talep edilir. Sınav kuruluna seçilen üyeler, görevde yükselme eğitimine alınacak personelden görev ve unvan bakımından daha düşük seviyede olamaz.

(2) Sınav kurulunun başkan ve üyeleri; eşlerinin ve üçüncü dereceye kadar (bu derece dahil) kan ve ikinci dereceye kadar (bu derece dahil) kayın hısımlarının katıldığı görevde yükselme sınavında görev alamazlar.

(3) Sınav Kurulu, yapılacak eğitime ilişkin görevde yükselme sınavında sorulacak soruların bilgi kaynağının hazırlanması, sınav sonuçlarının ilanı, yapılacak itirazların sonuçlandırılması ve bu konuya ilişkin diğer işleri yürütür.

             Görevde Yükselme Sınavı

             MADDE 25 – (1) Görevde yükselme eğitimini tamamlayanların görevde yükselebilmeleri için Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Başkanlığına, Milli Eğitim Bakanlığına veya Yüksek Öğretim Kurumlarından birine yaptırılacak sınavlara katılmaları ve başarılı olmaları şarttır.

(2) Görevde yükselme sınavı, bu Yönergenin 23 üncü Maddesinde yer alan konulardan yapılır.

(3) Sınavda başarılı sayılmak için 100 puan üzerinden en az 70 puan alınması şarttır.

             Sınav Sonuçlarının Açıklanması

             MADDE 26 – (1) Sınav kurulu, sınav sonuçlarını sınavın yapıldığı tarihten itibaren en geç 10 gün içerisinde ilan eder ve ilgililere yazılı olarak bildirir.

             Sınav Sonuçlarına İtiraz

             MADDE 27 – (1) Sınavlara katılanlar sınav sonuçlarına itiraz edebilir.

(2) İtirazlar sınav sonuçlarının ilgililere tebliğinden itibaren on gün içinde bir dilekçe ile sınav kuruluna yapılır.

(3) Sınav Kurulu, sınav sonuçlarına ilişkin itirazları sınavı yapan kurumla da görüşerek en geç on gün içinde sonuçlandırır ve ilgililere yazılı olarak bildirir. İtiraz üzerine sınav kurulunca verilecek kararlar kesindir.

             Sınavı Kazananların Atanması

             MADDE 28 – (1) Yapılan sınav sonucunda başarılı bulunanlar arasından, en geç 3 ay içinde başarı sıralamasına göre boş kadro sayısı kadar atama yapılır. İlan edilen boş kadrolara atama yapıldıktan sonra bu kadroların boşalması durumunda sınavda başarılı olan diğer adaylar arasından başarı sırasına göre atama yapılabilir.

(2) İlan edilen veya boşalan kadrolara, görevde yükselme sınavında başarılı olanlar atanmadan diğer mahalli idarelerden veya herhangi bir resmi kurumdan naklen veya açıktan atama yapılamaz.

             Sınav Belgelerinin Saklanması

             MADDE 29 – Görevde yükselme sınavında başarılı olarak ataması yapılanların, sınavla ilgili belgeleri özlük dosyalarında, diğer belgeler ise bir sonraki sınav tarihine kadar insan kaynakları birimince saklanır.

YEDİNCİ BÖLÜM

Eğitim ve Denetim

             Yönetici Personelin Eğitimi

             MADDE 30 – (1) Belediye itfaiye teşkilatlarının yönetici personelinin temel eğitimleri İçişleri Bakanlığı Sivil Savunma Genel Müdürlüğünün koordinasyonunda hazırlanacak yıllık programlar çerçevesinde yapılır.

             Hizmet İçi Eğitim

             MADDE 31 – (1) İtfaiye personeline; yangın önleyici tedbirler, itfaiye teşkilatının araç gereç ve malzemeleri, söndürücü cihazlar, söndürme ve kurtarma usulleri, ilk yardım, yangın yerinde araştırma ve inceleme, yangının keşfi, sabotaj ve kundakçılık ile sevk ve idare hususlarında eğitim alabilmeleri için itfaiye yıllık, aylık, haftalık, günlük nazari ve uygulamalı eğitim programları, ekte yer alan Örnek-4’e göre hazırlanır ve uygulanır.

(2) Yıllık eğitim programında yer alan konular, teknolojik gelişmeler ve mahallin özellikleri de dikkate alınarak aylık, haftalık, günlük ders saatlerinde verilecek şekilde ayrı ayrı hazırlanır ve eğitim programı dosyasında muhafaza edilir.

(3) İtfaiye teşkilatı personelinin temel ve teknik eğitimlerinde, İçişleri Bakanlığı, Türkiye Belediyeler Birliği, yurt içi ve yurt dışında eğitim merkezi bulunan itfaiye teşkilatları veya üniversitelerin ilgili bölümleri ile bu konuda kurulmuş sivil toplum örgütleriyle işbirliği yapılarak gerçekleştirilir.

(4) Halkı yangına karşı bilinçlendirmek; yangın ve diğer olaylar hakkında bilgilendirmek için basın, yayın ve iletişim araçlarından yararlanılır.

             Denetim

             MADDE 32 – (1) İtfaiye teşkilatı ve personelinin çalışmaları, ekte yer alan Örnek-5 İtfaiye Hizmetleri Denetleme Formu’ na göre denetlenir.

(2) Bu denetleme;

 1. a) Sivil Savunma Genel Müdürlüğü veya Bakanlık Denetim elemanları,
 2.  b) Valiler, Kaymakamlar ve Belediye Başkanları ile bunların görevlendireceği diğer personel,

Tarafından yapılır.

(3) Gerek görülmesi halinde ikinci fıkranın (b) bendine göre düzenlenen denetleme raporları, yapılan işlemler, teklif ve önerilerle birlikte bir ay içinde İçişleri Bakanlığına gönderilir.

SEKİZİNCİ BÖLÜM

Spor ve Tesisler

             Spor

             MADDE 33 – (1) İtfaiye personelinin fiziki nitelikleri, hazırlanan spor programları ile desteklenir. Personele; kültür-fizik çalışmaları, atletizm, aletli sporlar, mukavemet ve denge sporları ile uygun görülecek diğer mesleki spor faaliyetleri yaptırılarak iş verimlilikleri arttırılır.

(2) Eğitim programları hazırlanırken haftanın en az 3 gününe ait uygulamalı ders saatlerine günün sportif çalışmasının gerektirdiği kadar süre ilave edilir. İtfaiye personelinin belirtilen sportif çalışmaları ve mesleki sporları yapabilmesi için gerekli alan düzenlemesi ile araç gereç ve özel spor kıyafetleri belediye tarafından temin edilir. Ayrıca bu konuda belediyenin spor ve sosyal tesislerinden yararlanılır. İtfaiye teşkilatına yurt içi ve yurt dışında düzenlenen spor etkinliklerine ve itfaiye spor müsabakalarına katılma imkanı sağlanır.

(3) Bu hak ve imkânlardan gönüllü itfaiyeciler de yararlandırılabilir.        

            Tesisler

            MADDE 34 – (1) İtfaiye personelinin hizmet binası, depo, bakım ve onarım üniteleri, garajı ve diğer yerleşim birimleri hizmet gereklerine uygun olarak projelendirilir ve tesis edilir.

(2) Projelendirme sırasında itfaiye personelinin sportif çalışmaları için gerekli düzenlemeler öncelikli olarak dikkate alınır.

DOKUZUNCU BÖLÜM

Kıyafet ve Koruyucu Teçhizat

             Personel Kıyafeti

             MADDE 35 – (1) İtfaiye personeli resmi kıyafet giymekle yükümlüdür. Personelin resmi kıyafet giderleri; yazlık, kışlık, harici elbise ve kişisel koruyucu teçhizat da dahil olmak üzere ihtiyaca ve günün şartlarına göre 657 sayılı Kanunun 211 inci maddesi esas alınarak Belediye tarafından karşılanır. Yazlık ve kışlık elbise her yıl, tören elbisesi ise iki yılda bir verilir.

(2) İtfaiye personelinin kıyafeti ve rütbe işaretleri, ekte yer alan Örnek-6’da gösterilmiştir.

             Kişisel Koruyucu Teçhizat

             MADDE 36 – (1) İtfaiye personeline 33 üncü maddede belirtilen kıyafetlerinin yanında günün teknolojisine ve Türk Standartları Enstitüsü (TSE) veya Avrupa Normları (EN) standartlarına uygun olarak yangın, sel, çığ, nükleer, biyolojik, kimyasal ve benzeri tehlikelere karşı özel teçhizat ve kıyafet de verilir.

ONUNCU BÖLÜM

Personelin Sosyal Hakları ve Disiplin Cezaları

             Yemek

             MADDE 37 – (1) 24 saat iş, 48 saat istirahat şeklinde çalışan itfaiye personeline 3; 12 saat iş, 24 saat istirahat ve 12 saat iş, 12 saat istirahat şeklinde çalışan itfaiye personeline 2, 12 saatten az çalışan itfaiye personeline 1 öğün yemek verilir. Yiyecek giderleri 657 Sayılı Kanunun 212 nci maddesi esas alınarak Belediyece karşılanır.

             İzin Hakkı

             MADDE 38 – (1) İtfaiye personelinin izinleri, teşkilatın yangınla mücadele gücünü aksatmamak kaydı ile 657 Sayılı D.M.Kanunu, 4857 Sayılı İş Kanunu, Toplu İş Sözleşmesi ve bu Yönergenin 8 nci maddesi hükümlerine göre verilir.            

             Ödüllendirme

             MADDE 39 – (1) Görevlerinde üstün başarı ve yararlılık gösteren itfaiye personeline, başarı ve yararlılığının derecesine göre yürürlükteki mevzuat hükümlerine uygun olarak ödül verilebilir.

             Sağlık Taraması

             MADDE 40 – (1) İtfaiye teşkilatında çalışan yangın personeli, yılda bir kez sağlık taramasından geçirilir.

             Disiplin Cezaları

             MADDE 41 – (1) İtfaiye personeline uygulanacak disiplin cezaları şunlardır:

 1. a) Uyarma,
 2. b) Kınama,
 3. c) Aylıktan kesme,

ç) Kademe ilerlemesinin durdurulması,

 1. d) Meslekten çıkarma,
 2. e) Devlet memurluğundan çıkarma,

(2) Meslekten çıkarma cezası dışında verilecek disiplin cezalarında, 657 sayılı Kanunun ilgili hükümleri uygulanır.

(3) Meslekten çıkarma cezasını gerektiren eylem, işlem, tutum ve davranışlar şunlardır:

a)Amir ya da üstlerinin itfaiye hizmetlerine yönelik icraatına karşı çıkmak ve görev yapılmasını engellemek, toplu hale dönüştürerek bu eyleme katılmak, katılmayı tahrik veya teşvik etmek,

b)Hırsızlık, gasp, dolandırıcılık, irtikâp, rüşvet, zimmet, ihtilas, ırza tasaddi, sahtecilik ve kalpazanlık suçlarını işlemek,

c)Kasıtlı olarak gerçek dışı rapor vermek veya tutanak düzenleyip imza etmek veya ettirmek,

ç)Gizli tutulması zorunlu olan ve görevi ile ilgili bulunan bilgi ve belgeleri görevli veya yetkili olmayan kişilere açıklamak,

d)Uyuşturucu madde kullanmak, göreve sarhoş gelmek, görev yerinde alkollü içki kullanmak yahut kullanılmasına göz yummak,

e)Kasıtlı olarak telsiz haberleşmesini engellemek.

ONBİRİNCİ BÖLÜM

Araç, Teçhizat ve Malzeme

             Araç

             MADDE 42 – (1) İtfaiye teşkilatının asgari araç sayısı, ilgili TSE veya EN standartlarına uygun olarak aşağıdaki kıstaslar esas alınarak belirlenir.

 1. a) Nüfusu 10.000’e kadar olan yerlerde en az 1 adet itfaiye söndürme aracı,
 2. b) Nüfusu 10.000-25.000 olan yerlerde en az 1 adet acil kurtarma aracı, 2 adet itfaiye söndürme aracı, 1 adet merdivenli araç,
 3. c) Nüfusu 25.000-50.000 olan yerlerde en az 1 adet acil kurtarma aracı, 3 adet itfaiye söndürme aracı, 1 adet merdivenli araç, 1 adet çift kabinli pikap, 1 adet hizmet aracı,

ç) Nüfusu 50.000-100.000 olan yerlerde en az 1 adet acil kurtarma aracı, 1 adet ambulans, 4 adet itfaiye söndürme aracı, 1 adet merdivenli araç, 1 adet çift kabinli pikap, 1 adet hizmet aracı,

 1. d) Nüfusu 100.000-200.000 olan yerlerde; en az 1 adet acil kurtarma aracı, 1 adet çok maksatlı kurtarma aracı, 1 adet ambulans, 6 adet itfaiye söndürme aracı, 2 adet merdivenli araç, 2 adet çift kabinli pikap, 1 adet hizmet aracı,
 2. e) Nüfusu 200.000-300.000 olan yerlerde en az 1 adet acil kurtarma aracı, 1 adet çok maksatlı kurtarma aracı, 2 adet ambulans, 8 adet itfaiye söndürme aracı, 2 adet merdivenli araç, 3 adet çift kabinli pikap, 1 adet hizmet aracı,
 3. f) Nüfusu 300.000-400.000 olan yerlerde en az 1 adet acil kurtarma aracı, 2 adet çok maksatlı kurtarma aracı, 2 adet ambulans, 10 adet itfaiye söndürme aracı, 3 adet merdivenli araç, 3 adet çift kabinli pikap, 2 adet hizmet aracı,
 4. g) Nüfusu 400.000-600.000 olan yerlerde en az 2 adet acil kurtarma aracı, 2 adet çok maksatlı kurtarma aracı, 3 adet ambulans, 14 adet itfaiye söndürme aracı, 4 adet merdivenli araç, 4 adet çift kabinli pikap, 2 adet hizmet aracı,

ğ) Nüfusu 600.000’den fazla olan yerlerde (g) bendinde sayılan araçlara ilaveten, her 150.000 nüfus için 1 adet itfaiye söndürme aracı, her 400.000 nüfus için ise 1 adet merdivenli araç, 1 adet ambulans, 1adet çok maksatlı kurtarma aracı, her 500.000 nüfus için ise 1 adet acil kurtarma aracı, 1 adet çift kabinli pikap, 1 adet hizmet aracı.

(2) İtfaiye araçları cins ve nitelik yönünden, teknolojik gelişmelere uygun olarak geliştirilir ve yenilenir.         

 Teçhizat ve Malzemeler

             MADDE 43 – (1) İtfaiye teşkilatında kullanılacak teçhizat ve malzemelerin cins, miktar ve nitelikleri hizmet gereklerine göre teknolojik gelişmelere uygun olarak tespit edilir.

(2) Teçhizat ve malzemelerin temininde TSE ve EN standartlarına uyulur.

ONİKİNCİ BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

             Kimlik belgesi

             MADDE 44 – (1) Her İtfaiye Memuruna bir kimlik belgesi verilir. (Ek-2)

(2) Kimlik belgesinde memurun adı, soyadı, görev yaptığı Belediyenin ismi, sicil numarası, unvanı, kan grubu ve nüfus bilgileri yer alır.

(3) Kimlik belgesini Belediye Başkanı, yetki vermesi halinde ilgili Belediye Başkan Yardımcısı imzalar.

(4) Bilgilerde değişiklik oldukça keyfiyet, kimlik belgesine işlenir.

(5) Her ne suretle olursa olsun görevinden ayrılan İtfaiye Memuru kimliğini Belediye Başkanlığına teslim eder.

             Gönüllü İtfaiyecilik

             MADDE 45 – (1) İtfaiye hizmetlerinin desteklenmesine ihtiyaç duyulan yerlerde 9/10/2005 tarihli ve 25981 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan İl Özel İdaresi ve Belediye Hizmetlerine Gönüllü Katılım Yönetmeliği hükümlerine göre gönüllü itfaiye teşkilleri kurulabilir.

(2) Kurulacak Gönüllü İtfaiyecilik ile ilgili kural ve çerçevesini Tosya Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü belirler ve saklı tutar, bununla ilgili Yönetmeliği Tosya İtfaiye Müdürlüğü hazırlar.

             Kazanılmış Hakların Saklılığı

             MADDE 46 – (1) Bu Yönetmelik kapsamında bulunan görevlere ilgili mevzuata göre atanmış olan itfaiye personelinin kazanılmış hakları saklıdır.

             Yönetmelikte Hüküm Bulunmayan Haller

             MADDE 47 – (1) Bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde;

 1. a) 18/3/2002 tarihli ve 2002/3975 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan, Kamu Görevlerine İlk Defa Atanacaklar İçin Yapılacak Sınavlar Hakkında Genel Yönetmelik,
 2. b) 21/2/1983 tarihli ve 83/6061 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan, Aday Memurların Yetiştirilmelerine Dair Genel Yönetmelik,
 3. c) 8/9/1986 tarihli ve 86/10985 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan, Devlet Memurları Sicil Yönetmeliği,

ç) 17/9/1982 tarihli ve 8/5336 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan, Disiplin Kurulları ve Disiplin Amirleri Hakkında Yönetmelik,

 1. d) 28/11/1982 tarihli ve 8/5743 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan, Devlet Memurlarının Şikayet ve Müracaatları Hakkında Yönetmelik,
 2. e) 27/6/1983 tarihli ve 83/6510 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan, Devlete ve Kişilere Memurlarca Verilen Zararların Nevi ve Miktarlarının Tespiti, Takibi, Amirlerinin Sorumlulukları, Yapılacak İşlemler Hakkında Yönetmelik,
 3. f) 15/3/1999 tarihli ve 99/12647 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan, Kamu Kurum ve Kuruluşlarında Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Esaslarına Dair Genel Yönetmelik,
 4. g) 14/9/1991 tarihli ve 91/2268 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan, Memurlara Yapılacak Giyecek Yardımı Yönetmeliği,
 5. h) 21.10.2006 tarih ve 26326 Sayılı Resmi Gazetede Yayımlanan Belediye İtfaiye Yönetmeliği

Hükümleri uygulanır.

             Yönerge

             MADDE 48 – (1) Bu Yönerge Belediye İtfaiye Yönetmeliğinin 48.Maddesine İstinaden hazırlanmıştır.

             Yürürlükten Kaldırılan Yönetmelik

             MADDE 49 – (1) 23/8/1985 tarihli ve 18851 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan İtfaiye Teşkillerinin Kuruluş, Görev, Eğitim ve Denetim Esaslarına Dair Yönetmelik yürürlükten kaldırılmıştır.

(2) 17.02.2004 tarih ve 25 Sayılı Meclis Kararı ile yürürlüğe konulan İtfaiye Amirliği İç Hizmet Yönerge ve Yönetmeliği Yürürlükten kaldırılmıştır.

             Yürürlük

             MADDE 50 – (1) Bu Yönerge Tosya Belediye Meclisinin kabulü ve yerel gazetelerde ilan edildikten sonra yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

             Yürütme

             MADDE 51 – (1) Bu Yönerge hükümlerini Tosya Belediye Başkanı yürütür.   A/75

Tosya Kaymakamı Köy Yollarında Yapılan Çalışmaları İnceledi
Tosya Kaymakamı Deniz Pişkin ilçeye bağlı köy yollarında devam eden çalışmaları yerinde inceledi. Kastamonu’nun Tosya ilçesine bağlı köylerin yollarında malzemeleri...
Tosya’da deprem konteynırı kontrol edildi
Kastamonu’nun Tosya ilçesinde bulunan deprem konteynırı AFAD gönüllüleri tarafından kontrol edilerek çalışır durumda oldukları test edildi. Ülkemizde yaşanan depremlerin ardından...
Fikret Cinli Tarafından 500 Bin TL Dolandırılan Tosyalı Mağdurlar Konuştu
Katil zanlısı Fikret Cinli tarafından Kastamonu’nun Tosya ilçesinde 500 Bin TL dolandırılan mağdurlar konuştu. Samsun’da 2017 yılında 79 yaşındaki Şaver...
Atlı Spor Kulübü Yarışmalara Tosya’yı da dahil etti
Kastamonu Atlı Spor Kulübü 2020 yılında yapılacak olan at yarışlarına Tosya ilçesini de dahil etti. Ocak ayı yönetim kurulu toplantısını...
Tosya’da kaza, 2 yaralı
Kastamonu’nun Tosya ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı. Edinilen bilgiye göre; Samsun’dan İstanbul istikametine gitmekte olan Kadir Ö....
Hasan Üzer Son Yolculuğuna Uğurlandı
İlçemiz işadamlarından Belediye Meclis Üyesi Hidayet Üzer’in abisi Hasan Üzer vefat etti. İlçemiz Karşıyaka Mahallesi sakinlerinden Recep, Veysel, Fatih ve...
Tosya’da Bağımlılıkla Mücadele Toplantısı Yapıldı
Kastamonu’nun Tosya ilçesinde bağımlılıkla mücadele değerlendirme toplantısı yapıldı. İçişleri Bakanlığı’nın talimatları doğrultusunda, ülke genelinde eş zamanlı olarak yapılması planlanan 2019...
Şahin Ailesinin Acı Günü
Eski Belediye Başkanı Kazım Şahin’in kayın validesi Hikmet Şahin vefat etti. İlçemiz Kargım Köyü sakinlerinden ve eski belediye başkanı Kazım...
Jandarma ekiplerinden Tosya D-100’de köpekli uygulama
Kastamonu’nun Tosya ilçesinde jandarma ekipleri D-100 Karayolu’nda yol  kontrolü yaptı. Tosya ilçesinden geçmekte olan D-100 Karayolu’nda rutin yol kontrollerine devam...
İHA Bölge Müdüründen Tosya Kaymakamına Ziyaret
İhlas Haber Ajansı Kocaeli Bölge Müdürü İbrahim Çorbacı Tosya Kaymakamı Deniz Pişkin’i makamında ziyaret etti. Çeşitli ziyaretler için Kastamonu’nun Tosya...
Sosyal Yardımlaşma Vakfına Üye Seçimi Yapıldı
Kastamonu’nun Tosya ilçesinde Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı’na üye seçimi yapıldı. Köy ve mahalle muhtarları, Tosya Kaymakamlığı Sosyal Yardımlaşma ve...
Tosya Çaybaşı Köylüleri Kahvaltıda Buluştu
İstanbul’da ikamet eden Tosya Çaybaşı Köylüleri Üsküdar’da düzenlenen kahvaltı programında bir araya geldi. Geçtiğimiz Pazar günü Çaybaşı Köyü Derneği’nin organize...
Tosya Kıstısı’na coğrafi işaret
Tarihi 200 yıl öncesine dayanan ve Tosyalı Rum ustalardan Kastamonu’nun Tosya ilçesine kazandırılmış bir takı sanatı olan Tosya Kıstısı artık...
Cemal Babanın Yeri Dualarla Açıldı
İlçemiz Metal Sanayi Sitesinde yemek sektöründe hizmet verecek olan Cemal Baba’nın Yeri dualarla açıldı. Cuma namazı çıkışında yapılan açılışa Ak...
Tosya D100’de Araç Yayaya Çarptı
Kastamonu’nun Tosya ilçesinde D-100 Karayolunda seyir halinde olan aracın çarptığı yaya yaralandı. Edinilen bilgiye göre; Samsun’dan İstanbul istikametine gitmekte olan...
ZİYARETÇİ YORUMLARI

Henüz yorum yapılmamış. İlk yorumu aşağıdaki form aracılığıyla siz yapabilirsiniz.

YORUM YAZ