Reklam
Reklam
www.aciksozgazetesi.com-
$ DOLAR → Alış: 12,07 / Satış: 12,12
€ EURO → Alış: 13,59 / Satış: 13,64

e-NOTER

Şakir Gürlük
Şakir Gürlük
  • 24.01.2011
  • 815 kez okundu

 e-NOTER

Konu Başlığından da anlaşılacağı üzere, Sayın Noterlere de e-beyan zorunluluğu…1512 Sayılı Noterlik Kanununun 27 nci maddesinde yer alan hüküm uyarınca 1, 2 ve 3 üncü sınıf noterliklere atanan ve sözü edilen noterliklerde görev yapan noterler veya noterlik görevini ifa ile mükellef olanların, tasdik ettikleri belgelere ve defterlere ilişkin olarak, aşağıda yer alan bilgileri elektronik ortamda Bakanlığa göndermeleri zorunlu hale getiriliyor.

Tasdik Edilen Defterlere İlişkin Olarak Gönderilecek Bilgiler:

– Defteri Tasdik Ettiren Mükellefin: Adı Soyadı veya Unvanı, T.C. Kimlik Numarası/Vergi Kimlik Numarası, (Yeni işe başlayan kurumlar vergisi mükellefleri için varsa vergi kimlik numarası veya ticaret sicil numarası)

– Tasdik Edilen Defterin: Nevi, Yılı, Tasdik Türü (Açılış, Ara (Yenileme), Açılış-Yeni İşe Başlama), Tasdik Numarası, Tasdik Tarihi,

– Tasdik Makamının: Adı Soyadı, Noterlik Kodu, Vergi Dairesi, T.C. Kimlik Numarası

Tasdik Edilen Belgelere İlişkin Olarak Gönderilecek Bilgiler:

– Belgeyi Tasdik Ettiren veya Teslim Alan Mükellefin: Adı Soyadı veya Unvanı, Faaliyet Konusu, Vergi Dairesi,T.C. Kimlik Numarası/Vergi Kimlik Numarası,

-Tasdik Edilen Belgenin:Cinsi, Seri ve Sıra No.su, Miktarı, Tasdik Numarası, Tasdik tarihi

– Tasdik Makamının: Adı Soyadı, Noterlik Kodu, Vergi Dairesi, T.C. Kimlik Numarası

Elektronik ortamda bilgi gönderme zorunluluğu getirilen noterlerin veya noterlik görevini ifa edenlerin, Vergi Usul Kanununun 226 ncı maddesinde yer alan hükme göre ayrıca bildirim yapmalarına gerek bulunmamaktadır.

Bilgilerin Gönderilme Süresi : Elektronik ortamda bilgi gönderme zorunluluğu getirilen noterler veya noterlik görevini ifa ile mükellef olanlar, tasdik etmiş oldukları belgelere ilişkin bilgileri, en geç belgelerin tasdik edildiği günü takip eden on beşinci günün sonuna kadar; tasdik etmiş oldukları defterlere ait bilgileri ise en geç tasdik işleminin yapıldığı ayı takip eden ikinci ayın sonuna kadar göndereceklerdir.

Bilgilerin Kâğıt Ortamında Gönderilmesi: 1512 Sayılı Noterlik Kanununun 32 nci maddesine göre Adalet Bakanlığınca görevlendirilen ve 4 üncü sınıf noterlikleri yöneterek noterlik görevini ifa edenler, tasdik ettikleri belgelere ve defterlere ilişkin bilgileri elektronik ortamda gönderme zorunluluğu kapsamı dışındadırlar. Anılan kişiler, tasdik ettikleri belgelere ait bilgileri EK:1’de yer alan bilgi formunu düzenleyerek göndereceklerdir. Bu formlar kâğıt olarak üç nüsha düzenlenerek belgesini teslim alanla birlikte imzalanacaktır. Formların bir nüshası belgeyi teslim alana verilecek, diğer nüshası mükellefin bağlı olduğu vergi dairesine (bağımsız vergi dairesi bulunmayan yerlerde ilgili mal müdürlüklerine) belgelerin teslim edildiği ayı takip eden ay sonuna kadar gönderilecek ve kalan nüshası da düzenleme tarihini takip eden takvim yılından itibaren 5 yıl süre ile muhafaza edilecektir.

Diğer taraftan, tasdik edilen defterlere ilişkin bilgileri elektronik ortamda gönderme zorunluluğu bulunmayanlar, tasdik ettikleri defterlere ait bilgileri, öteden beri uygulandığı üzere Vergi Usul Kanununun 226 ncı maddesinde yer alan hüküm doğrultusunda göndermeye devam edeceklerdir.

1, 2, 3 ve 4 üncü sınıf noterliklerde görev yapan noterler veya noterlik görevini ifa edenler, belgeleri tasdik ederken bunların müteselsil sıra numaralı olup olmadığını kontrol edecekler, tasdik edilen her yaprağa yevmiye numarasını basacaklardır. Ancak müteselsil sıra numarası bulunmayan belgeler ile dip koçanlı perakende satış fişlerini tasdik etmeyeceklerdir. Noterler tarafından tasdik edilecek olan belgeler noter harcına tâbi tutulmayacaktır.Bildirim süresinin son gününün resmî tatile rastlaması hâlinde süre, tatili takip eden ilk iş gününün sonuna kadar uzayacaktır. Ayrıca bunların gönderilmesine ilişkin tayin edilen sürelerin malî tatile rastlaması hâlinde söz konusu sürelerin, 1 Sıra Numaralı Malî Tatil Uygulaması Hakkında Genel Tebliğde yapılan izahat uyarınca, malî tatilin son gününü izleyen tarihten itibaren yedi gün uzayacağı tabiîdir. Tebliğin yayımlanmasından itibaren 164 Sıra Numaralı Vergi Usul Kanunu Genel Tebliğinin “Belge Tasdiklerinde Noterlerce Uyulacak Esaslar” başlıklı (V) inci bölümü yürürlükten kaldırılacaktır.

Cezaî Müeyyide : Tebliğle getirilen elektronik ortamda ve kâğıt ortamında bildirim mecburiyetini süresinde yerine getirmeyen veya süresinde yerine getirmekle beraber, sayılan bilgileri eksik ya da yanlış olarak gönderen noterler veya noterlik görevini ifa edenler adına Vergi Usul Kanununun cezai hükümleri uygulanacaktır. Kaynak: GİB Saygılarımla, http://sakirgurluk.musavirlik.org

 

 

ZİYARETÇİ YORUMLARI

Henüz yorum yapılmamış. İlk yorumu aşağıdaki form aracılığıyla siz yapabilirsiniz.

YORUM YAZ