Reklam
Reklam
www.aciksozgazetesi.com-
$ DOLAR → Alış: 7,80 / Satış: 7,83
€ EURO → Alış: 9,23 / Satış: 9,27

Tevsik Zorunluluğu 7.000 TL’ye İndirildi!

Şakir Gürlük
Şakir Gürlük
  • 28.12.2015
  • 4.434 kez okundu

Kayıt
şılığı önlemek amacı doğrultusunda, Vergi Usul Kanununun 232 nci
maddesinin birinci fıkrası kapsamında fatura almak zorunda olan birinci ve
ikinci sınıf tüccarlar, serbest meslek erbabı, kazançları
basit usulde tespit olunan tüccarlar, defter tutmak mecburiyetinde olan
çiftçilerile, vergiden muaf esnafa, tahsilat ve ödemelerde tevsik zorunlulu
ğu 7000 TL olarak değiştirildi.
459 Seri Numaralı Vergi Usul Kanunu Tebli
ği
01.01.2016 tarihinden itibaren yürürlü
ğe
girecektir.Tevsik zorunlulu
ğu kapsamında
olanların, kendi aralarında ve tevsik zorunlulu
ğu
kapsamında olmayanlarla yapacakları, 7.000 TL’yi a
şan tutardaki her türlü tahsilat ve
ödemelerini aracı finansal kurumlar kanalıyla yapmaları ve bu tahsilat ve
ödemeleri söz konusu kurumlarca düzenlenen belgeler ile tevsik etmeleri
zorunludur.Bu kapsamda ;


Her türlü mal teslimi veya hizmet ifasına ili
şkin
tahsilat ve ödemelerin,


Avans, depozito, pey akçesi gibi suretlerle yapılacak tahsilat ve ödemelerin,


İşletmelerin kendi ortakları ve/veya diğer gerçek ve tüzel kişilerle yaptığı her türlü tahsilat ve ödemelerin

Belirlenen haddi
a
şması durumunda, aracı finansal kurumlar
kanalıyla yapılması ve bu i
şlemlerin söz
konusu kurumlarca düzenlenen belgeler ile tevsik edilmesi zorunludur.

 

Kapsamda Olmayan Tahsilat ve Ödemeler

* Tapu sicil
müdürlüklerinde gerçekle
ştirilen işlemler karşılığında yapılan tahsilat ve ödemelerin,

* Noterlerde
gerçekle
ştirilen işlemler karşılığında yapılan tahsilat ve ödemelerin,

* 5018 sayılı
Kanunda yer alan merkezi yönetim kapsamındaki kamu idareleri, il özel
idareleri, belediyeler ile bunların te
şkil
ettikleri birlikler, kanunla kurulan di
ğer
kamu kurum ve kurulu
şları, kamu kurumu
niteli
ğindeki meslek
kurulu
şlarına ait veya
tabi olan veyahut bunlar tarafından kurulan ve i
şletilen
müesseseler ile döner sermayeli kurulu
şlar
veya bunlara ait veya tabi di
ğer müesseseler
tarafından yapılan ihale i
şlemlerine ilişkin yatırılması gereken teminat tutarlarına
ili
şkin tahsilat ve
ödemelerin,

*10/12/2003
tarihli ve 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununda yer alan merkezi
yönetim kapsamındaki kamu idareleri ile bunlara ait döner sermaye i
şletmelerinin işlemlerine konu tahsilat ve ödemelerin,

* 6/12/2012
tarihli ve 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanununda tanımlanan sermaye piyasası
aracı kurumlarında yapılan i
şlemlere konu
tahsilat ve ödemelerin,

*11/8/1989
tarihli ve 20249 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan 89/14391 sayılı Türk Parası
Kıymetini Koruma Hakkında 32 sayılı Kararda tanımlanan yetkili döviz
müesseselerinin yapacakları döviz alım satım i
şlemlerine
ili
şkin tahsilat ve
ödemelerin,aracı finansal kurumlar kanalıyla yapılması zorunlulu
ğu bulunmamaktadır.

 

Aynı Günde Aynı Kişi veya Kurumlarla
Yapılan
İşlemler

Aynı günde aynı
ki
şi veya kurumlarla
yapılan i
şlemlerin toplam
tutarının 7.000.-TL haddi a
şması durumunda, işlemlerin her biri işlem bazında belirlenen haddin altında
kalsa bile, a
şğı işlemden
itibaren i
şleme konu
tahsilat ve ödemelerin de aracı finansal kurumlar aracılı
ğıyla yapılması zorunludur.

Örnek: Tevsik
zorunlulu
ğu kapsamında olan
ABC A.
Ş. aynı gün
içerisinde DEF Ltd.
Şti.’nden
sırasıyla 1.000 TL, 3.000 TL, 3.500 TL ve 500 TL tutarında ayrı ayrı mal
alımları gerçekle
ştirmiştir. Tevsik zorunluluğu kapsamında olan ABC A.Ş.’nin, DEF Ltd. Şti.’nden aynı günde yaptığı mal alımları toplamı 3.500 TL’lik
alımla 7.000 TL’lik haddi a
şğından, son iki işleme ait tahsilat ve ödemelerin tevsik
zorunlulu
ğu kapsamında
aracı finansal kurumlar kanalıyla yapılması gerekmektedir.Söz konusu tahsilat
ve ödemelerde tevsik zorunlulu
ğuna uyulmaması
durumunda her iki
şirkete de ayrı
ayrı ceza uygulanacaktır.

 

Kısım Kısım Yapılan Tahsilat ve Ödemeler

Tahsilat ve
ödemeye konu i
şlem tutarının
tevsik zorunlulu
ğu kapsamında 7.000.-TL
haddi a
şması halinde,
bedelin farklı tarihlerde kısım kısım ödenmesinde i
şlemin toplam tutarı dikkate alınacak ve
her bir tahsilat ve ödeme, tevsik zorunlulu
ğu
kapsamında aracı finansal kurumlar kanalıyla gerçekle
ştirilecektir.

Örnek: Serbest
meslek erbabı Ali Bey,ABC A
Ş.’ye bir yıl
süreyle verece
ği hizmet karşılığında
12.000 TL alacaktır. Aralarındaki anla
şma
gere
ği ABC A.Ş., hizmet bedelini 1.000 TL’lik taksitler
halinde ödeyecektir. Bu durumda serbest meslek makbuzunun, taksitlerin ödendi
ği tarihlerde 1.000 TL üzerinden
düzenlenmesi tevsik zorunlulu
ğunu ortadan
kaldırmayacak, sözle
şmenin toplam
tutarı belirlenen haddi a
şğından kısım kısım yapılan her bir
tahsilat ve ödeme de aracı finansal kurumlar kanalıyla tevsik edilecektir.Söz
konusu tahsilat ve ödemelerde tevsik zorunlulu
ğuna
uyulmaması durumunda serbest meslek erbabı Ali Bey ile ABC A.
Ş.’ye ayrı ayrı ceza uygulanacaktır.

ZİYARETÇİ YORUMLARI

Henüz yorum yapılmamış. İlk yorumu aşağıdaki form aracılığıyla siz yapabilirsiniz.

YORUM YAZ